Barra and Vatersay Science Festival

,

We were delighted to participate in the Barra and Vatersay Science Festival held on the 6th and 7th July. Our Researchers thoroughly enjoyed meeting the community and preparing an exciting, fun and educational programme that brought water science and technology to the children and young people living on the Isles of Barra and Vatersay. To find out more about how our Research team got involved please read our August Newsletter available here: Decentralised Water Technologies Newsletter – August 2023.

Bha sinn air leth toilichte pàirt a ghabhail ann am Fèis Saidheans Bharraigh agus Bhatarsaigh, a chumadh air 6mh agus 7mh Iuchar.  Chòrd e gu mòr ri ar Rannsaichearan coinneachadh ris a’ choimhearsnachd agus prògram brosnachail, spòrsail agus oideachail ullachadh, a thug saidheans uisge agus teicneòlas chun na cloinne agus gu na daoine òga a tha a’ fuireach air Eileanan Bharraigh agus Bhatarsaigh. Gus tuilleadh fhaighinn a-mach mu mar a ghabh an sgioba Rannsachaidh againn an sàs feuch an leugh thu ar Cuairt-litir Lùnastal a tha ri fhaighinn an seo: Litir-naidheachd Theicneòlasan Uisge Di-mheadhanaichte – An Lùnastal 2023.